شناسه کاربری
کد ملی
دانشجویان خارجی نیاز به وارد کردن کد ملی ندارند.
شماره همراه
کد امنیتی
کد امنیتی به بزرگی و کوچکی حروف حساس است